REGLAMENT INTERN

NORMATIVA RÈGIM INTERN DE L’ESPORT BASE DEL PAPIOL

 

ENTRENADOR/A

Drets:

1. Exercir les seves funcions dins del respecte als valors i filosofia del club, en els equips de treball als que se’ls destini.

2. A ser informats per qui correspongui dels assumptes que atenyin al club en general i a ells en particular.

3. A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estaments i integrants del club.

4. A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions per complir les finalitats del mateix i amb arreglo a les normes que regulen el seu ús i respectar-los.

5. A presentar sol·licituds, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades per escrit, mitjançant el director tècnic.

 

Deures:

1. Elaborar la planificació mensual, trimestral o anual (segons exigeixi el director tècnic) de les activitats al seu càrrec i una vegada aprovada, desenvolupar i complir amb la programació establerta.

2. Assistir, excepte causa justificada, a totes les activitats programades (entrenaments, partits) així com aquelles en els que sigui degudament convocat.

3. Mantenir en l’aspecte personal i en el tècnic esportiu una conducta digna i respectuosa amb els valors i la filosofia del club en el desenvolupament de la seva funció, així com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del club, especialment amb els esportistes.

4. Desenvolupar amb competència, exactitud i puntualitat les activitats i tasques corresponents, presentant-se als entrenaments 10 minuts abans de l’inici.

5. Atendre les consultes dels pares dels esportistes en ordre a compartir la tasca d’educadors en l’àmbit de la seva competència fora de l’horari de l’entrenament.

6. Complimentar el diari de l’entrenament en els aspectes tècnics i en els referits a assistències i comportaments dels esportistes, presentant-los a requeriment de la junta

7. Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència al mateix i notificar qualsevol incidència prèvia a l’entrenament.

8. Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament d’entrenaments i partits.

9. Respectar i complir els acords presos per la junta directiva.

10.Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat que es tracti, amb la roba del club, si se’n disposa.

11. Acceptar que entrenin i puguin ser convocats els jugadors d’altres categories i equips del club a proposta del director tècnic en els equips que són responsables.

12. Acordar amb el director tècnic la sol·licitud de jugadors d’altres categories i equips del club, per a que entrenin i puguin ser convocats en els equips que són responsables.

13. Portar al dia els parts d’accident interns.

14. Es d’obligat compliment l’assistència a les reunions mensuals de monitors

 

JUGADOR/A

El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Per assegura aquest dret el club es compromet a :

1. Un entrenador per equip.

2. Instal·lacions esportives adequades per a la realització de la pràctica esportiva.

3. Equipament esportiu pels partits oficials.

4. Un horari d’entrenament.

5. La participació dels equips en competicions oficials, sempre que sigui possible.

6. L’ensenyament de la disciplina esportiva.

7. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista.

8. Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral y la seva dignitat personal, no poden ser objecte de vexacions físiques o morals.

9. Els esportistes tenen dret a expressar les seves inquietuds sobre l’activitat que practiquen mitjançant el seu entrenador.

10. Tots els jugadors convocats tindran un mínim de temps de joc establert per cada secció.

 

Deures:

1. Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre y millorar en tots els aspectes, poden ser sol·licitats per a altres equips de la seva secció a proposta del director tècnic.

2. Els jugadors hauran d’estar completament equipats, ja sigui en el seu equip o  amb la resta de la seva secció.

3. L’equipament esportiu es el principal element identificatiu del club, els jugadors estan obligats a portar-lo, complint les especificacions que per ell mateix es detalla.

Només per als partits, quedant prohibida la seva utilització per qualsevol ús fora dels partits (entrenaments, roba de carrer, etc...)

4. Justificar les absències als entrenaments i als partits havent de comunicar al seu entrenador amb la major anticipació possible.

5. Cuidar les instal·lacions i material del club fent un ús adequat i correcte dels mateixos.

6. Al finalitzar les activitats esportives realitzades en l’entitat mantenir hàbits d’higiene en cada entrenament o partit (dutxa).

7. Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits amb altres jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i públic i qualsevol altre persona relacionada amb el club.

8. Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del EBDP.

9. Constitueix un deure dels jugadors el respecte a les normes de convivència dins i fora del club:

- respectar els valors i filosofia de l’Esport Base del Papiol (EBDP).

- respectar i utilitzar correctament els béns materials de l’EBDP.

- respectar les decisions de la junta directiva.

 

PARES/MARES:

Hauran de:

1. Respectar el treball i les decisions dels entrenadors en el desenvolupament de la seva funció.

2. Col·laborar amb els seus fills per a que aquests assisteixin amb assiduïtat, puntualitat i equipament adequat als entrenaments i partits.

3. Evitar entrar als vestidors, abans, durant i després dels partits sense permís de l’entrenador.

4. Durant els entrenaments i partits inclosos els descansos, s’abstindran d’aconsellar o recomanar, tant a jugadors com entrenadors, accions que siguin competència de l’entrenador.

5. Evitar interrompre l’entrenament per a preguntar o informar a l’entrenador, això s’ha de realitzar al final.

6. Aportar al club els documents o informes que sobre els seus fills se’ls hi sol·licitin en relació a les dades personals, mèdics, etc. Sempre relacionats amb l’activitat, així com assistir a les reunions a les que fossin convocats per l’entrenador o l’EBDP.

7. Evitar davant els fills qualsevol crítica sobre l’entrenador o altres jugadors.

8. Mantenir als partits una actitud correcte cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds que generin tensió o violència.

9. Tots els pares tenen dret, quan així ho sol·licitin, a rebre informació de l’entrenador que sobre el seu fill pugui interessar. Fora del període d’entrenament.

10. Lliurar inscripcions i altres documents en temps i forma de qualsevol activitat.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

Serà d’aplicació a tots els jugadors i tècnics del club.

Faltes lleus:

1. Les faltes injustificades de puntualitat.

2. Les faltes injustificades no reiterades d’assistència a partits i entrenaments.

3. La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència als entrenaments i partits amb la suficient anticipació quan sigui possible.

4. L’actitud passiva en entrenaments i partits

5. La falta de respecte als seus companys o entrenadors que duguin a terme els entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, públic, etc.

6. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats de l’EBDP.

7. No portar l’equipament adequada per a entrenaments i partits

8. La negativa a assistir a entrenaments i als partits que siguin convocats en els equips diferents als que pertanyin sense motiu justificat.

 

Faltes greus:

1. Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits.

2. La reiterada i continua falta de respecte amb companys o entrenador així com qualsevol comportament incorrecte i sense respecte de caràcter greu que es facin entrenament, partits i desplaçaments o amb altres jugadors o àrbitres, etc.

3. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del club.

4. La reiterada comissió de 4 faltes lleus en una mateixa temporada.

 

Faltes molt greus:

1. Els actes d’indisciplina molt greus contra membres de l'EBDP o altres en deteriorament de la imatge de l’EBDP.

2. L’agressió física a membres del EBDP o altres clubs, així com àrbitres o espectadors.

3. El robatori de qualsevol pertinença a qualsevol membre de l’EBDP o el propi material esportiu de l’EBDP o altres clubs.

4. L’omissió del pagament de les quotes establertes sense causa justificada.

5. La reiterada comissió de 4 faltes greus.

 

SANCIONS

Faltes lleus:

1. Amonestació privada.

2. Amonestació escrita i que serà comunicada als pares.

3. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 7 dies amb l’obligada assistència a entrenaments i partits del seu equip.

 

Faltes greus:

 1. Apercebiment en cas de contínues faltes injustificades d’assistència en el que s’inclourà un informe e l’entrenador corresponent i del director tècnic sobre aquesta actitud. Sent informats els pares.

2. Suspensió de la pràctica esportiva per un període no superior a 15 dies, amb l’obligada presència als entrenaments i partits del seu equip.

 

Faltes molt greus:

1. Pèrdua del dret de la pràctica esportiva per un període de 30 dies a una temporada complerta, amb l’obligada presència a entrenaments i partits.

2. Expulsió de l’EBDP, prèvia valoració de la junta.

 

COMPETÈNCIA

1. Per a les faltes lleus el director tècnic. Comunicant prèviament la sanció al president directament o mitjançant l’enllaç.

2. Per a les faltes greus o molt greus es designarà una comissió de disciplina composada per:

- President del club

- 2 membres de la secció corresponent

- Director tècnic

- Coordinador general

AMB EL SUPORT DE:
Estàs aquí:Home ENTITAT REGLAMENT INTERN